بیس میکس گوساله پرواری دوره آغازین

توضیحات محصول

به منظور دستیابی به حداکثر افزایش وزن در سیستم‌های پرواربندی تغذیه مقادیر بیشتر مواد متراکم (بیس میکس) اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا بخش عمده‌ای از مواد مغذی مورد نیاز دام لازم است از بیس میکس گوساله پرواری تأمین شود. مزایای بیس میکس گوساله پرواری: کاهش وقوع اختلالات متابولیکی از جمله اسیدوز، کاهش ضریب تبدیل و کوتاه شـدن دوره پروار، افزایش توان سیستم ایمنی در برابر بیماری‌ها.

مقدار مصرف

2/5 الی 2/75 کیلوگرم به ازای هر راس در روز ( بر اساس میانگین وزن گله)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg0.78NEm
M Cal/Kg24.07Cp
M Cal/Kg44.37Rup
M Cal/Kg11.18ADF
M Cal/Kg23.11NDF
M Cal/Kg2.55Fat
M Cal/Kg4.53Ca
M Cal/Kg0.75P
M Cal/Kg94.42DM
M Cal/Kg0.5NEg