مکمل ویژه میش و بز داشتی (عمومی)

توضیحات محصول

این مکمل با تأمین مقادیر کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز گوسفندان و بزها باعث بهبود کمی و کیفی تولید شیر، رشد مناسب جنین، پیشگیری از کمبودها، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی مناسب در مراحل مختلف رشد اعم از شیردهی آبستنی و داشتی و پرواری می‌گردد.

مقدار مصرف

15-10 گرم به ازای هر راس در روز (1/5 الی 2 درصد کنسانتره)

طبق پیشنهاد متخصص تغذیه (با توجه به دام هدف)

بسته‌بندی

کیسه های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز (مقادیر در کیلوگرم مکمل)
IU700,000Vit A
IU100,000Vit D3
IU2,300Vit E
mg20,000DCP
mg20,000Mg
mg150,000Ca
mg30,000Na
mg2,500Mn
mg3,200Zn
mg3,000Fe
mg500Cu
mg20Se
mg50I
mg30Co
mg1,000Anti Oxidant