مکمل (0/5%) مادر COBB

توضیحات محصول

این مکمل برای سویه‌های مرغ مادر «کاب» فرموله شده است، مزایای استفاده از این مکمل: تأمین احتیاجات ویتامینه و معدنی مرغ‌های مادر.حفظ سطح ایمنی، افزایش باروری و جوجه درآوری. ممانعت از بروز ناهنجاری‌های اسکلتی و مشکلات پا و تولید جوجه با کیفیت.

مقدار مصرف

2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی (در هر تن خوراک طیور گوشتی)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 25 کیلوگرمی
مکمل طیور

آنالیز شیمیایی

آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه
از ۱۲۷ روزگی تا پایاناز ۲9 تا 126 روزگیتا ۲۸ روزگی
IU13,000,00011,000,00011,000,000Vit A
IU3,000,0003,000,0003,000,000Vit D3
mg100,00050,00080,000Vit E
mg3,0003,0003,000Vit K3
mg3,5002,0002,000Vit B1
mg16,0007,0008,000Vit B2
mg25,00010,00012,000Vit B3 (Calpan)
mg40,00035,00040,000Vit B5 (Niacin)
mg6,0003,0003,000Vit B6
mg4,0001,0001,500Vit B9
mg402025Vit B12
mg375300300Vit H2
mg1,0001,0001,000Anti Oxidant
mg150,000150,000175,000Choline Chloride
آنالیز 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
از ۱۲۷ روزگی تا پایاناز ۲9 تا 126 روزگیتا ۲۸ روزگی
mg120,000100,000100,000Mn
mg110,000120,000100,000Zn
mg55,00050,00050,000Fe
mg15,00015,00015,000Cu
mg300300300Se
mg2,0005001,500I
mg150,000150,000175,000Choline Chloride