کنسانتره گوساله پرواری دوره پایانی

توضیحات محصول

این کنسانتره به جهت کاهش دوره پرواربندی، کاهش هزینه جیره و افزایش بازده اقتصادی، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش درصد لاشه، تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری‌ها، کمک به حفظ PH مناسب شکمبه، کاهش چربی زیر پوستی و بهبود کیفیت لاشه، کاهش خطای کارگری در زمان تهیه کنسانتره فرموله گردیده است.

مقدار مصرف

8 الی 12 کیلوگرم به ازای هر راس در روز (بر اساس میانگین وزن گله)

بسته‌بندی

کیسه‌های کامپوزیت 20 کیلوگرمی

آنالیز شیمیایی

آنالیز
M Cal/Kg1.81NEm
M Cal/Kg14.10Cp
M Cal/Kg35.71Rup
M Cal/Kg8.64ADF
M Cal/Kg22.73NDF
M Cal/Kg3.13Fat
M Cal/Kg0.76Ca
M Cal/Kg0.62P
M Cal/Kg88.97DM
M Cal/Kg1.22NEg